Voorjaarsnota 2019

Beleidsaudit financiën mobiliteitsprogramma

Beleidsaudit financiën mobiliteitsprogramma

Op 23 april 2018 is de Beleidsaudit financiën mobiliteitsprogramma besproken in PS. Daarbij is afgesproken om in de P&C producten te rapporteren over de voortgang van de aanbevelingen en eventuele planning.
Bij de Voorjaarsnota wordt deze voortgang van de aanbevelingen opnieuw geactualiseerd. Onderstaand schema volgt de aanbevelingen zoals opgenomen in het rapport van de beleidsaudit commissie. Het overzicht geeft de voortgang op alle aanbevelingen weer. Wanneer een aanbeveling is afgerond wordt dat vermeld.  Vanaf de Najaarsnota zal alleen de voortgang van de lopende acties op de aanbevelingen worden opgenomen.

Aanbevelingen

Voortgang/planning

Kaderstelling en controle

 1.  

Leg de taakverdeling en financiële spelregels tussen PS en GS op het terrein van de autorisatie van budgetten c.q. kredieten vast in de in 2018 vast te stellen financiële verordening. Maak hierbij gebruik van de model-verordening zoals de VNG die heeft opgesteld voor gemeenten.

De financiële verordening is 9 juli 2018 door PS vastgesteld. (aanbeveling is afgerond)

 1.  

Zorg er met het oog op de leesbaarheid voor dat documenten herleidbaar zijn naar eerder verstrekte documenten.

In het mobiliteitsprogramma en de begroting 2019 is de (meerjarige) verbinding gelegd tussen de opgaven en het budget, onder andere middels een doorontwikkeling van de doelenboom. Het Meerjarig Investeringsplan Mobiliteit en een Meerjarig Onderhoudsplan Mobiliteit zijn onderdeel gaan uitmaken van de reguliere P&C cyclus. (aanbeveling is afgerond)

MobilMobiliteitsplan 2019-2023

 1.  

Draag GS op om bij het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan ervoor te zorgen, dat helder geformuleerd wordt: de doelen, de subdoelen, hoe deze te realiseren zijn, welke concrete maatregelen en projecten daarvoor noodzakelijk zijn, wat hiervan de kosten zijn.

Het nieuwe mobiliteitsprogramma 2019-2023 is op 9 juli 2018 vastgesteld door PS.  
Het MIP en het MOP maken deel uit van   reguliere P&C cyclus. (aanbeveling is afgerond)

 1.  

Verzoek GS na vaststelling van het nieuwe Mobiliteitsplan om een uitvoeringsprogramma (per subdoel) op te stellen voor de bestuursperiode, met daarin een (realistische) planning, financiën en prioritering en deze ter kennis te brengen van PS. Geef bij het jaarlijkse besluit tot vaststelling van de begroting concreet aan welke bedragen en kredieten worden geautoriseerd.

In de periode Q3 zullen de meeste Uitvoeringsprogramma zijn voorgelegd aan de GS.

Transparantie begroting en jaarrekening

 1.  

Neem bij het opstellen van de begroting de rollen van de gebruikers als maatstaf. Wijzig de complexe financieel-technische systematiek van begroten, zodat de systematiek transparanter en begrijpelijker wordt, zodat het inzicht van PS in de lasten en baten wordt vergroot.

Vanaf de begroting 2019 wordt op basis van de indeling in het mobiliteitsprogramma nadrukkelijker onderscheid wordt gemaakt in typen kosten zoals exploitatielasten, investeringen en bijdragen.
Ook gaan wij vanaf de begroting 2019 de financiën en bijbehorende financiële systematiek van voormalig BRU integreren, gebaseerd op de indeling van het mobiliteitsprogramma. (aanbeveling is afgerond)

 1.  

Heroverweeg het niveau van de autorisatiefunctie bij de jaarlijkse begroting door niet één totaal bedrag vast te stellen waarbinnen GS bevoegd zijn tot het doen van uitgaven c.a. aangaan van verplichtingen. Maak daarbij duidelijk onderscheid in (jaarlijkse) exploitatielasten en -baten, kredieten, reserves en voorzieningen .

De financiële verordening is op 9 juli 2018 door PS vastgesteld. (aanbeveling is afgerond).

Verantwoording besteding budgetten

 1.  

Verzoek GS om in overleg met PS te kiezen voor een duidelijke onderverdeling van de geraamde lasten en baten en koppel deze voor zover relevant aan het Mobiliteitsplan en de daaruit afgeleide doelenboom. Dit onder de voorwaarde dat de ramingen van de onderscheiden taken in totaal herleidbaar zijn naar de programmabegroting Bereikbaarheid als geheel.

In het mobiliteitsprogramma is nadrukkelijk de koppeling gelegd met de bij de begroting 2018 geïntroduceerde doelenboom. Uitgangspunt is om hiermee een meerjarige basis te leggen voor een vanaf de begroting 2019 op te nemen doelenboom in het programma Bereikbaarheid. De financiële administratie zal vanaf 2019 aansluiten bij de nieuwe indeling van het mobiliteitsplan. Hierin wordt onder andere onderscheid gemaakt naar modaliteit. (aanbeveling is afgerond)

 1.  

Verzoek GS ervoor zorg te dragen dat de financiële administratie zo is ingericht dat deze beter kan voorzien in (ad hoc) informatiebehoefte, zoals verschillende dwarsdoorsnedes op verzoek van PS (bestedingen naar modaliteit, locatie, financiering e.d.).

Het maken van verschillende dwarsdoorsnedes vraagt een nadere doorontwikkeling; over het tijdspad en de mogelijkheden hiervan zullen wij u later informeren. Dit wordt gekoppeld aan de inrichting van de Uitvoeringsprogramma’s welke passen binnen de opzet van het Mobiliteitsprogramma.

Meerjaren Investeringsplan (MIP)

 1.  

Maak afspraken met GS hoe de besluitvorming rond de beschikbaarstelling van kredieten plaatsvindt en hoe de gevolgen hiervan in de jaarlijkse begroting worden verwerkt.

Bij de Kadernota 2019-2022 is het MIP gevoegd. Jaarlijks bij kadernota, begroting, najaarsnota en jaarstukken zal worden voorgesteld (door GS) en vastgesteld (door PS) welke mutaties gerealiseerd respectievelijk noodzakelijk zijn ten opzichte van het vastgestelde en bijgestelde MIP.
(aanbeveling is afgerond)

Actuele stand van zaken Mobiliteitsplan 2014-2028

 1.  

Neem kennis van de financiële stand van zaken van het Mobiliteitsplan 2014-2028 naar de stand per 1 januari 2017 en verzoek GS aan te geven:

 1. wat de actuele stand van zaken is;
 2. welke verplichtingen inmiddels zijn aangegaan;
 3. welke “vrije ruimte” nog beschikbaar is.

In 2019 wordt de actuele stand van  het Mobiliteitsprogramma 2015-2018 opgesteld inclusief de financiële stand van de reserves.  Het Mobiliteitsprogramma 2015-2018 is onderdeel van Mobiliteitsplan 2014-2028.

 1.  

Verzoek GS jaarlijks inzicht te verschaffen in de inhoudelijke en financiële voortgang en actuele situatie van het Mobiliteitsplan en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma, inclusief welke verplichtingen zijn aangegaan, welke "vrije ruimte” er nog beschikbaar is en de stand van en verwachte ontwikkeling in de reserves.

Het verloop hiervan wordt opgenomen in de P&C producten.

Transitie BRU

 1.  

Neem kennis van het Regionaal Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer zoals opgesteld door de BRU en verzoek GS:

 1. aan te geven welke verplichtingen inmiddels zijn aangegaan o.a. met betrekking tot de OV investeringen (bijv. Utrecht CS-Leidsche Rijn);
 2. welke “vrije ruimte” nog beschikbaar is
 3. benut daarbij het bestaande P&C instrumentarium.

In het mobiliteitsprogramma is een stand van zaken van het BRU programma en de hierbij horende reserves opgenomen. Het verloop hiervan zullen wij meenemen in de P&C cyclus.

 1.  

Verzoek GS om nà 2019 een verslag op te stellen waarin wordt aangegeven op welke wijze is voldaan aan de gemaakte afspraken bij de overdracht van het BRU en waaraan de provincie de bedragen voor wegen en OV-infra heeft uitgegeven. Breng dit verslag ter kennis van de U-10 gemeenten en PS.

Parallel aan het proces van jaarrekening 2019 zal een verslag worden opgesteld over de realisatie van de gemaakte afspraken bij de overdracht van de verkeer en vervoertaken van BRU aan de provincie.

Financiële dekking

 1.  

Verzoek GS een realistisch overzicht van de te verwachte dekkingsmiddelen voor het Mobiliteitsplan op te stellen in relatie tot de verwachte uitgaven en verplichtingen en laat het verband zien tussen dit facetbeleid en de meerjarenraming van de provincie. Actualiseer dit overzicht jaarlijks en breng dit ter kennis van PS.

In het mobiliteitsprogramma is een overzicht opgenomen van de te verwachten dekkingsmiddelen en verwachte uitgaven en verplichtingen. Dit overzicht vormt de basis voor de op te stellen begrotingen van het programma Bereikbaarheid voor de periode 2019-2023, met een doorkijk naar de periode daarna. (aanbeveling afgerond)

Sturing en uitvoering

 1.  

Verzoek GS de financiële functie binnen de provinciale organisatie te verstevigen o.a.

 1. door de concerncontroller te herpositioneren in de directieraad;
 2. de afdeling financiën waar nodig te verstevigen

Het onderzoek en standpunt inname is nog niet afgerond.

 1.  

Overweeg als PS om GS te verzoeken te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn om de taken op het terrein van Openbaar vervoer (U-OV, streekvervoer, Uithoflijn e.d.) (intern) te verzelfstandigen. Vooruitlopend hierop GS te verzoeken een apart programma in de begroting op te nemen voor deze taken.

Een onderzoek is nog gaande. Zodat na de transitieperiode BRU een nieuwe bestuurlijke afweging kan worden gemaakt. In de programmabegroting 2019 is in het programma Bereikbaarheid een subprogramma Openbaar Vervoer opgenomen.

ga terug