Voorjaarsnota 2019

Totaalbeeld Voorjaarsnota 2019

In het totaalbeeld van de Voorjaarsnota wordt een onderscheid gemaakt tussen een beleidsmatig en een financieel beeld.

Beleidsmatig beeld
De voortgang van de beleidsdoelen na het eerste kwartaal geeft het overall beeld dat de uitvoering van de beleidsdoelen in de programma's conform planning is.  

Vijfheerenlanden
In februari 2019 is PS met het statenvoorstel PS2019BEM06 en een aanvullend memorandum nader geïnformeerd over de ontwikkelingen van de overdracht van rechten en verplichtingen Vijfheerenlanden.
Ten aanzien van de voortgang is de actuele situatie:
Voor de financiële afwikkeling van de herindeling Vijfheerenlanden zijn de navolgende dossiers van belang:

  • Het advies Herindeling Vijfheerenlanden en het provinciefonds van G. Jansen in opdracht van het IPO over de aanpassing van de uitkering uit het provinciefonds aan Zuid-Holland en Utrecht.
  • De financiële verrekening tussen Zuid-Holland en Utrecht op basis van het Overdrachtsdocument rechten en verplichtingen op grond van artikel 51, Wet algemene regels herindeling (arhi).
  • De begeleidingscommissie Vijfheerenlanden heeft op 4 maart 2019 het financieel arrangement Vijfheerenlanden vastgesteld.

De provincie Zuid-Holland neemt in mei een besluit over de financiële verrekening en het advies van G. Jansen. Vervolgens worden wij per brief geïnformeerd over hun besluit en de totale financiële verrekening. De uitkomst was bij het opstellen van deze Voorjaarsnota nog niet beschikbaar.
Wij zullen u de komende periode informeren over de voortgang van de financiële verrekening met Zuid-Holland.

Financieel beeld
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bijstellingen die zijn opgenomen in de Voorjaarsnota 2019.

Totaalbeeld bijstellingen 2019

Onderwerp

Lasten

Baten

Saldo

Stand Saldo Begroting 2019

0

Programma's & Overhead

1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.872

1.600

272

2. Landelijk gebied

-83

-83

3. Bodem, water en milieu

-107

243

-350

4. Economie en energie

1.367

1.367

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

1.642

1.642

5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

-6.240

-6.240

6. Cultuur en erfgoed

776

766

10

7. Bestuur en middelen

5.816

2553

3.263

Overhead

2.756

2.756

Totaal Programma's en Overhead

7.799

5.162

2.637

Stelposten

Stelpost uitgaven Vijfheerenlanden

2.277

2.277

Stelpost Onvoorzien

-260

-260

Stelpost loon- en prijscompensatie

-2.055

-2.055

Totaal Stelposten

-38

0

-38

Algemene middelen

Uitkering provinciefonds Septembercirculaire 2018

-1.639

-1.639

Uitkering provinciefonds Vijfheerenlanden

1.935

1.935

Motorrijtuigenbelasting Vijfheerenlanden

2.494

2.494

Treasury opbrengst

-35

-35

Totaal Algemene Middelen

0

2.755

2.755

Reserves

1. Ruimtelijke ontwikkeling

436

-436

2. Landelijk gebied

19.070

19.328

-258

3. Bodem, water en milieu

150

200

-50

4. Economie en energie

340

1.330

-990

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

1.990

-1.990

5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

2.158

-4.082

6.240

7.Bestuur en middelen

147

-147

Algemene middelen

-35

1.639

-1.674

Totaal Reserves

21.683

20.988

695

Totaal bijstellingen Voorjaarsnota

29.444

28.905

539

Tekort Kosten Vijfherenlanden

6.603

Begrotingsaldo na bijstelling Voorjaarsnota en VHL

29.444

28.905

7.142

Begrotingssaldo 2019
De begroting 2019 sloot met een begrotingssaldo nihil na mutaties met de reserves.    
De bijstellingen in de Voorjaarsnota 2019 hebben een negatief effect op het saldo van de begroting 2019.
Het tekort na de bijstelling is € 0,539 mln. Oorzaak is het financiële effect van de nieuwe CAO 2019-2020 voor de provincies. De overige bijstellingen in de Voorjaarsnota hebben geen effect op het saldo van de begroting 2019. Dit betekent dat de dekking van de bijstellingen bestaat uit inzet van reserves en geraamde stelposten.

Rekening houdend met de financiële ontwikkelingen Vijfheerenlanden neemt het tekort in 2019 toe met € 6,6 mln tot € 7,1 mln.

Dekking begrotingssaldo 2019
Omdat de financiële consequenties met betrekking tot Vijfheerenlanden nog niet definitief zijn en de ontwikkeling van de Saldireserve nog niet is vastgesteld vanuit de jaarrekening 2017 en 2018, wordt in de Najaarsnota een voorstel gedaan voor dekking van het verwachte tekort.    

Hierna volgt een toelichting op diverse onderdelen uit het financieel overzicht.

Programma's en Overhead

In de programma's zijn de financiële bijstellingen opgenomen en toegelicht bij de betreffende beleidsdoelen.

Twee technische wijzigingen hebben een financieel effect op meerdere  beleidsdoelen en dat betreffen:

  • Omzetting inhuur naar formatie. In de Voorjaarsnota 2018 en Kadernota 2019-2022  is de kwaliteitsimpuls van de organisatie opgenomen. Zie ook de Statenbrief Omzetting inhuur (2019BEM35 d.d. 22-05-2019). In 2019 heeft een verdere inventarisatie plaatsgevonden en wordt nog meer inhuur omgezet naar vaste formatie om zo weer een betere balans te krijgen tussen inhuur en eigen personeel. Bij het creëren van de formatie wordt ook een budget gevormd voor de kosten van de bijbehorende overhead. Hierdoor vind er een verschuiving plaats vanuit de programma's naar Overhead. Het financieel effect werkt door in alle programma's. Bij de financiële bijstelling op de beleidsdoelen wordt alleen dit financiële effect benoemd.
  • Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL).  De kosten van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) worden met ingang van 2019 niet meer toegerekend aan alle programma’s, maar opgenomen in programma 7 Bestuur en middelen. De totale kosten voor de PCL bedragen € 23.000.  Bij de beleidsdoelen wordt alleen het financiële effect genoemd.

Stelposten

Vijfheerenlanden
Hiervoor is onder totaalbeeld beleidsmatig ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot Vijfheerenlanden. Het huidige beeld is dat de kosten Vijfheerenlanden niet volledig afgedekt worden vanuit de prognose van de extra uitkering provinciefonds en opcenten motorrijtuigenbelasting.

Het geraamde beeld van de kosten, dekking en het geraamde tekort Vijfheerenlanden 2019 is als volgt:

Programma

Incid

Struct

Totaal

Toelichting

Kosten

2019

2019

2019

Financieel arrangement VHL

7. Bestuur en middelen

2.152

2.152

Afspraken VHL/Rijk/ZHL mbt in- en uittreden gemeenschappelijke regelingen

Totaal Financieel arrangement VHL

2.152

2.152

Overige kosten VHL

2. Landelijk gebied

1.596

1.339

2.935

Natura 2000, Nieuwe Natuur, Subsidies

3. Bodem, water en milieu

130

422

552

Hogere kosten RUD en Subsidies

4. Economie en energie

172

172

Subsidies, wegbewijziging

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

1.481

1.481

Onderhoud wegen en Merwedekanaal

5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

1.740

1.740

Busconcessie

6. Cultuur en erfgoed

166

276

442

Subsidies

Formatie

711

847

1.558

Incidentele en structurele uitbreiding

Totaal overige kosten VHL

2.775

6.105

8.880

Totaal kosten VHL

4.927

6.105

11.032

Dekking VHL

Uitkering Provinciefonds

1.935

Berekening commissie Jansen

Motorrijtuigenbelasting

2.494

Berekening opgave Belastingdienst

Totaal dekking

4.429

Financieel  arangement VHL

2.152

Stelpost beschikbare dekking VHL

2.277

Overige kosten VHL

8.880

Geraamd tekort kosten VHL

6.603

Een deel van de kosten is definitief zoals de gemaakte afspraken in het zogenaamde Financieel arrangement. Dit betreft de incidentele provinciale bijdrage van € 2 mln. voor ontvlechtingskosten van zes wettelijke gemeenschappelijke regelingen en een bijdrage van € 0,15 mln. voor verplaatsing van een ambulancepost. De kosten van het financieel arrangement zijn verwerkt in programma 7 Bestuur en Middelen. In dit programma is tevens de rijksbijdrage opgenomen van € 2,5 mln. in het Financieel arrangement.
De ramingen van de overige kosten, totaal € 8,8 mln., zijn niet nog definitief vastgesteld. Een aantal kosten is nog onderdeel van gesprek met Zuid-Holland zoals subsidies en onderhoud wegen en Merwedekanaal.

De verwachte extra uitkering uit het provinciefonds en de gevolgen opcenten Motorrijtuigbelastingen zijn geraamd op totaal € 4,429 mln.

Na aftrek van de kosten Financieel arrangement resteert van de geraamde dekking een bedrag van € 2,27 mln. Dit bedrag is deze Voorjaarsnota als stelpost Vijfheerenlanden verwerkt. Wanneer de overige kosten definitief zijn wordt deze stelpost ingezet. Voor het verwacht tekort, nu geraamd op € 6,6 mln, (deels incidenteel, deels structureel) wordt in de Najaarsnota 2019 en Begroting 2020 een voorstel van incidentele en structurele dekking gedaan. De structurele doorwerking is opgenomen in de Kadernota 2020.

Stelpost Onvoorzien

Stelpost Onvoorzien

2019

Stand Begroting 2019

800

Mutaties:

Formatieve ondersteuning Montfoort

210

Bevrijdingsfestival Utrecht

50

Stand Voorjaarsnota 2019

540

De stelpost Onvoorzien 2019 groot € 800.000 wordt ingezet voor:

Stelpost loon- en prijscompensatie

2019

Stand Begroting 2019

2.055

Mutaties:

Stijging werkgeverslasten 2019

591

Indexering partnerinstellingen

162

CAO 2019/2020

1.302

Stand Voorjaarsnota 2019

0

Bijstelling in  Voorjaarsnota 2019

     -2.055

De werkgeverslasten (premie's/inhoudingen enz.) stijgen in 2019 met € 0,59 mln. De indexering van partnerinstellingen bedraagt € 0,16 mln en is verwerkt en toegelicht in de programma's 2,3 en 6.

In april 2019 is een CAO afgesloten voor de periode 2019/2020. De salarissen stijgen per 1 januari 2019 met 2,5%, per 1 juli 2019 met 1%, per 1 januari 2020 met 2% en per 1 juli 2020 met 1%. Voor 2019 is het financieel effect € 1,84 mln. De geraamde stelpost in de begroting 2019 van € 2,055 mln is niet toereikend om de financiële effecten op te vangen. Het tekort van € 0,54 mln drukt daarom op het begrotingssaldo 2019. In de Najaarsnota 2019 wordt een dekkingsvoorstel gedaan voor het tekort 2019. De structurele doorwerking vanaf 2020 is opgenomen in de Kadernota 2020.

Mutaties Algemene middelen

Uitkering provinciefonds

Uitkering Provinciefonds

2019

Stand Begroting 2019

122.991

Mutaties Provinciefonds:

Effecten septembercirculaire 2018

-1.639

Uitkering Vijfheerenlanden

1.935

Stand Voorjaarsnota 2019

123.287

Volgens de Septembercirculaire 2018 neemt de uitkering van het provinciefonds in 2019 per saldo af met € 1,639 mln. De daling komt voornamelijk door de “trap-op-trap-af-systematiek” met het Rijk en de toenemende ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds. De effecten van de Septembercirculaire provinciefonds 2018 zijn toegelicht in een Statenbrief, geagendeerd in de commissie BEM van 26 november 2018. Voorgesteld wordt de lagere uitkering provinciefonds 2019 van € 1,639 mln te dekken door een onttrekking uit de Saldireserve. De reserve blijft door de onttrekking boven de grens van € 10 mln. Dit is conform afspraak in het Coalitie-akkoord 2015-2019.

De uitkering provinciefonds Vijfheerenlanden is hiervoor toegelicht onder Stelposten.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Opcenten MRB

2019

Stand Begroting 2019

122.008

Opbrengst Vijfherenlanden

2.494

Stand Voorjaarsnota 2019

124.502

De opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting Vijfheerenlanden is hiervoor toegelicht onder Stelposten.

Treasury

Treasury

2019

Stand Begroting 2019

2.689

Stand VJN 2019 

2.689

Bijstelling in  Voorjaarsnota 2019

           -  

Vergoeding investeringen OV (Voorheen BRU)

2019

Stand Begroting 2019

2.620

Stand Voorjaarsnota 2019

2.585

Bijstelling vergoeding OV

-35

Reservering in de reserve Kosten Voorfinanciering:

100%

Storting in reserve Begroting 2019

2.620

Storting in reserve Voorjaarsnota 2019

2.585

Effect op storting reserve

-35

Het verwachte rentepercentage schatkistbankieren voor het gehele jaar 2019 blijft op 0% (korte rente). Een andere component van het saldo treasury is de interne vergoeding van OV (BRU). Deze daalt iets in 2019 t.o.v. de stand begroting 2019. De lagere opbrengst € 35.000 wordt verrekend met de reserve kosten voorfinanciering. Door het uitstel van de jaarrekening 2017 is door het ministerie van Binnenlandse Zaken de wekelijkse bevoorschotting van de uitkering van het Provinciefonds opgeschort. Ondanks het effect van de opschorting blijft de verwachte kaspositie nog steeds boven de € 150 mln.

Reserves

De onttrekkingen en stortingen van de reserves van de programma's worden toegelicht in de programma's  onder bijstellingen. De reserves Algemene middelen zijn hiervoor toegelicht bij Uitkering provinciefonds en Treasury.

Samenvatting
In de volgende tabel zijn de bijstellingen in de Voorjaarsnota verwerkt naar de bijgestelde begroting 2019.

Oorspronkelijke begroting

Bijstelling voorjaarsnota

Bijgestelde begroting

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

1. Ruimtelijke ontwikkeling

13.616

1.872

1600

272

15.488

1.600

2. Landelijk gebied

54.325

3.631

-83

0

-83

54.242

3.631

3. Bodem, water en milieu

20.196

4.025

-107

243

-350

20.089

4.268

4. Economie en energie

19.115

63

1.367

0

1.367

20.482

63

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

93.661

4.664

1.642

0

1.642

95.303

4.664

5b. Bereikbaarheid Openbaar vervoer

171.020

116.593

-6.240

0

-6.240

164.780

116.593

6. Cultuur en erfgoed

21.065

1.527

776

766

10

21.841

2.293

7. Bestuur en middelen

12.123

320

5.816

2553

3.263

17.939

2.873

Overhead

46.092

7.144

2.756

0

2.756

48.848

7.144

Totaal programma's en overhead

451.213

137.967

7.799

5.162

2.637

459.012

143.129

Algemene middelen

3.055

248.888

-2.216

2.755

-4.971

839

251.643

Totaal begroting voor reserves

454.268

386.855

5.583

7.917

-2.334

459.851

394.772

Reserves

27.101

94.513

21.683

19.349

2.334

48.784

113.862

Totaal begroting na reserves

481.369

481.368

27.266

27.266

508.635

508.634

In samenvatting zijn de stelposten en het geraamd tekort van de bijstellingen gesaldeerd opgenomen onder Algemene middelen.

ga terug