Voorjaarsnota 2019

Programma 3. Bodem, water en milieu

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

20.196

20.089

-107

Baten

4.025

4.268

243

Saldo van het programma

16.171

15.821

-350

Mutaties in de reserves

363

413

50

Beslag op de algemene middelen

15.808

15.408

-400

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 20.089
Baten € -4.268
Saldo € 15.821
ga terug