Voorjaarsnota 2019

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

13.616

15.488

1.872

Baten

1.600

1.600

Saldo van het programma

13.616

13.888

272

Mutaties in de reserves

1.148

1.584

436

Beslag op de algemene middelen

12.468

12.304

-164

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 15.488
Baten € -1.600
Saldo € 13.888
ga terug