Voorjaarsnota 2019

Leeswijzer

De voorjaarsnota 2019 betreft de eerste voortgangsrapportage over het huidige begrotingsjaar 2019.
Gestart wordt in hoofdstuk 2 met een totaalbeeld over de voortgang van de plannen in de begroting 2019, beleidsmatig en financieel. Ook is de voortgang opgenomen van de Beleidsaudit financiën Mobiliteitsprogramma.

In hoofdstuk 3 Programma's en Overhead wordt de voortgang weergegeven van de programma's.
In Wat gaat het kosten wordt de verwachte prognose van de lasten en baten van het programma weergegeven en  de eventuele bijstelling ten opzichte van de programmabegroting 2019.

Onder Investeringen wordt in een overzicht de lopende investeringen weergegeven (programma 5a en 5b) met de verwachte uitgaven voor 2019. Nieuw in de Voorjaarsnota is het opnemen van aparte voortgangsrapportages van de grote en/of complexe projecten. Het kader hiervoor is opgenomen in de Nota investeren, waarderen en exploiteren, PS2017BEM14, vastgesteld op 6 november 2017.

Ieder programma geeft vervolgens de voortgang weer van de Beleidsdoelen opgenomen in de programmabegroting 2019. Om de voortgang tot uitdrukking te brengen gebruiken we 3 symbolen:

    voortgang conform planning
    bijsturing gewenst, is wel beheersbaar
    bijsturing noodzakelijk

Indien de voortgang van het beleidsdoel conform planning verloopt (groen), dan wordt in de rapportage geen verdere toelichting gegeven. Is bijsturing gewenst (oranje) of noodzakelijk (rood) dan wordt dit bij het beleidsdoel beknopt toegelicht aan de hand van drie vragen:

  1. Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
  2. Wat verandert er in de uitvoering?
  3. Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Het gebruik van deze symbolen is voor het eerst gehanteerd in de Voorjaarsnota 2018. Met het gebruik van deze symbolen en de discussie naar aanleiding daarvan, willen we ook meer eenduidigheid in de rapportages bereiken. In de volgende  voortgangsrapportage (Najaarsrapportage) kunnen, we indien gewenst, enkele verbeteringen doorvoeren naar aanleiding van de behandeling van deze Voorjaarsnota.

De Voorjaarsnota sluit af met een aantal bijlagen:

  • In bijlagen 1 t/m 3 is de voortgang opgenomen van het MIP/MOP opgenomen in de begroting 2019.
  • In bijlage 4 wordt de staat van begrotingssubsidies geactualiseerd. Deze staat vormt de grondslag om subsidies aan derden te verstrekken.
  • Bijlage 5 bevat een nieuwe verbonden partij.
  • In bijlage 6 zijn de niet overgenomen claims/bijstellingen opgenomen.

De gegevens in de Voorjaarsnota hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2019. De bedragen in de financiële tabellen staan weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld in de financiële tabel. Een positief bedrag geeft weer per saldo hogere lasten of hogere baten. Een negatief bedrag betekent per saldo lagere lasten of lagere baten.

ga terug