Voorjaarsnota 2019

Plaats van de Voorjaarsnota in de planning & controlcyclus

Provinciale Staten (PS) leggen de beleidskaders en de financiële kaders vast voor het College van Gedeputeerde Staten. Via de planning & controlcyclus controleert u of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst het realiseren van de beleidsdoelstellingen en de budgetten ook via de planning & controlcyclus. Via deze cyclus legt zij ook verantwoording af aan PS. Elke cyclus start  met een kadernota waarin de kaders en uitgangspunten voor de begroting zijn opgenomen. Daarna volgt de planning. De planning wordt vastgelegd in de Begroting. Hierna volgt de uitvoering van deze planning. De uitvoering kent twee tussentijdse meetpunten. Het eerste meetpunt is de Voorjaarsnota, gebaseerd op de stand van zaken over het eerste kwartaal. Het tweede meetpunt is de Najaarsrapportage gebaseerd op de stand van zaken na het tweede kwartaal. Op basis van deze meetpunten kan er nog bijsturing plaatsvinden. Daarnaast is er nog een Slotwijziging. Deze is bedoeld om de begroting met technische bijstellingen aan te passen. Met de Jaarrekening sluiten we de planning & controlcyclus af. Daarmee evalueren we de uitvoering van het beleid en leggen we verantwoording af. Schematisch ziet de planning & controlcyclus voor 2019 er als volgt uit:

ga terug