Voorjaarsnota 2019

Bijlage 4: Staat van begrotingssubsidies

In de programmabegroting 2019 is een staat van inkomensoverdrachten opgenomen. Door middel van deze Voorjaarsnota 2019 stellen wij u voor om de volgende instellingen toe te voegen aan deze staat van begrotingssubsidies:

Begrotingssusbsidies 2018 - 2021

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

-

1.600

-

-

Programma 2 Landelijk gebied

 • Staatsbosbeheer

-

101

-

-

 • Stichting Groene Hart

-

43

-

-

 • Amped Concepts BV

-

16

-

-

Programma 3 Bodem, water en milieu

 • Stichting Geopark Heuvelrug

-

20

-

-

Programma 4 Economie en energie

 • Healthy Urban Living Fonds

-

3.100

-

-

Programma 5 Bereikbaarheid

 • Provincie Noord Holland: MRA-E

-

50

-

-

 • Gemeente Amersfoort: fietsenstalling

-

1.000

1.000

-

 • Gemeente Amersfoort: snelfietsroute

-

-

370

-

 • Gemeente Eemnes: haltes

-

-

360

-

 • Gemeente Amersfoort: doorstroming OV

-

-

1.500

-

 • Gemeente Rhenen: verkeersafwikkeling Kwintelooijen

-

-

100

-

Programma 7 Bestuur en middelen

 • Bestuurlijke zaken

-

225

-

-

 • Stichting Statenjacht

-

17

-

-

Overhead

 • Evenementen

-

8

-

-

Totaal

0

6.180

3.330

0

Een toelichting per programma en per instelling

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR)

De provincie Utrecht heeft  in december 2018 van het ministerie van LNV een decentrale uitkering ontvangen in het provinciefonds van  € 1,6 mln. Dit bedrag is afkomstig uit de Klimaatenveloppe 2018 voor de aanpak van bodemdaling. LNV heeft het geld  gelabeld aan het project Klimaatslimme landbouw in het veenweidegebied Groene Hart van het waterschap HDSR. Het project heeft als doel om veenoxidatie te beperken en CO2 uitstoot te beperken o.a. door het aanleggen van onderwaterdrainage en ontwikkelen van natte teelten.  De provincie Utrecht zal de beschikbare middelen in 2019 via een begrotingssubsidie beschikbaar stellen aan het waterschap.  Over de resultaten en verantwoording zijn afspraken gemaakt met  het miniserie van LNV en HDSR. 

Programma 2. Landelijk gebied

 • Staatsbosbeheer

Dit betreft het toekennen van een toezichtbijdrage aan Staatsbosbeheer voor het jaar 2019. De subsidie wordt verstrekt omdat Staatsbosbeheer het toezicht en de handhaving in haar natuurterreinen wil versterken en actief wenst samen te werken aan het 'Utrechtse Samenwerkingsmodel natuurtoezicht'. Anders dan andere terreinbeheerders in de provincie Utrecht komt Staatsbosbeheer pas vanaf 2020 in aanmerking voor een subsidie voor toezicht op basis van de bestaande subsidieregelingen. Het is wenselijk dat Staatsbosbeheer ook al in 2019 een bijdrage ontvangt. Deze subsidie wordt gedekt uit bestaand budget: door PS is op 3 juli 2017 door middel van vaststelling van het amendement 'Veilige natuur' specifiek geld beschikbaar gesteld op de begroting voor het toekennen van de toezichtbijdrage. 

 • De Verbinding met het Groene Hart (Stichting Groene Hart)

De Stuurgroep Groene Hart wordt financieel ondersteund door de drie Groene Hart provincies. Het werkprogramma van de Stuurgroep Groene Hart wordt uitgevoerd door het Programmabureau Groene Hart. Het Programmabureau is geen rechtspersoon en maakt gebruikt van de bedrijfsvoeringsfaciliteiten van de provincie Utrecht. Het verstrekken van een subsidie van € 42.500,- aan de Stichting Groene Hart voor het uitvoeren van het project “De Verbinding met het Groene Hart” wordt uitgevoerd door de provincie Utrecht. Het gaat om een begrotingssubsidie en wordt budgetneutraal uitgevoerd. De Stuurgroep Groen Hart heeft over deze bijdrage besloten bij het vaststellen van de Jaarrekening 2017 in de Stuurgroepvergadering van 20 juni 2018.

 • Working @the farm (Amped Concepts BV)

De subsidie wordt ingezet voor kosten die verband houden met de oprichting van een uitzendbureau voor studenten, gericht op werk bij agrarische ondernemers en op kennisuitwisseling tussen studenten en agrariërs. Denk daarbij aan: de softwarelicentie, een deel van de IT-kosten, organisatiekosten en juridische verplichtingen voor het uitzendbureau.

Doordat studenten op de agrarische (en daaraan verbonden) bedrijven aan de slag gaan is er sprake van een versterking van de verbinding stad-land (doelstelling Landbouwvisie)en van consument-producent. De studenten en agrariërs leren van elkaar over onderwerpen zoals: circulair, natuurinclusief en energieneutraal. De verwachting is dat ook implementatie van deze kennis zal plaatsvinden binnen de bedrijfsvoering. Juist deze implementatie draagt bij aan de transitie van de landbouw in de provincie Utrecht.

Programma 3. Bodem, water en milieu

 • Stichting Geopark Heuvelrug

Met deze subsidie wil de Stichting Geopark Heuvelrug i.o. de aardwetenschappelijke kwaliteiten in het beoogde geoparkgebied beter in beeld krijgen, beschrijven en begrenzen. De stichting heeft in de afgelopen jaren flink gewerkt aan het maatschappelijk draagvlak. Nu is het zaak de aardwetenschappelijke onderbouwing ook verder op orde te brengen. Deze doelstelling sluit aan bij het beleid van de provincie Utrecht, dat staat voor de bescherming van de Aardkundige waarden in de provincie.

Programma 4. Economie en energie

 • Healthy Urban Living Fonds

In mei 2018 is PS geïnformeerd over een reservering van € 3,1 mln. ten behoeve van de opzet van “Healthy Urban Living MKB-fondsen Utrecht” in het Cofinancieringsfonds. Samen met o.a. de EBU en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), een EFRO-bijdrage en met 50% privaat kapitaal is dit revolverend fonds opgezet teneinde de economie in de provincie Utrecht te versterken. Met dit fonds wordt een breed scala aan financieringsmogelijkheden (participaties, leningen, hybride vormen) bereikbaar voor innovatieve MKB-ers die problemen aanpakken op het gebied van Healthy Urban Living. EBU Holding beheert het fonds. Het bedrag wordt in de periode 2019-2022 uitbetaald, op basis van de voortgangrapportages (2019 € 0,9 mln; 2020 € 1,2 mln.; 2021 € 0,6 mln. en het restant bij vaststelling).

Programma 5. Bereikbaarheid

 • Provincie Noord-Holland: MRA-Elektrisch

Met deze subsidie aan Provincie Noord Holland wordt bijgedragen aan kennisontwikkeling en -deling over de ontwikkeling van elektrisch vervoer. MRA-E levert daarnaast per kwartaal een monitoringsrapportage over het gebruik van de elektrische laadpalen in de openbare ruimte in de provincie Utrecht.

 • Gemeente Amersfoort: Ondergrondse fietsenstalling station Amersfoort

Aan gemeente Amersfoort is een subsidie verstrekt voor het realiseren van een ondergrondse fietsenstalling bij station Amersfoort. De fietsenparkeercapaciteit aan de zuidzijde bij station Amersfoort wordt fors uitgebreid en wordt grotendeels ondergronds gebracht. Om het gebruiksgemak en de aantrekkelijkheid van de fietsenkelder te optimaliseren wordt extra geïnvesteerd in goede toegangsmogelijkheden. Tevens wordt het stationsplein heringericht om een aantrekkelijke stationsomgeving te creëren en daarnaast de aanleiding tot fietsparkeren op het plein te minimaliseren.

 • Gemeente Amersfoort: Snelfietsroute tussen Nijkerk en Amersfoort

Aan de gemeente Amersfoort is ten behoeve van de aanleg van een snelfietsroute een subsidie verstrekt.
Tussen Amersfoort-Centrum en met name de westzijde van Nijkerk (Corlaer) ontbreekt nog een
hoogwaardige fietsverbinding. Uit onderzoek naar verschillende routes is als voorkeursvariant de route via de
Sterrebostunnel naar voren gekomen. Met de te realiseren Sterrenbostunnel ontstaat een nieuwe route die leidt tot aanzienlijke reistijdwinst. Met de reeds bestaande route via de Hanzeboulevard – Nijkerkerstraat zijn er dan twee goede fietsroutes naar Nijkerk. De route via de Hanzeboulevard en Nijkerkerstraat bedient met name de oostzijde van Nijkerk.

 • Gemeente Eemnes: Realiseren van HOV-haltes aan de west- en oostzijde van de aansluiting Eemnes-A27

Aan de gemeente Eemnes is een subsidie verstrekt voor het realiseren van een halte op de HOV-verbinding Huizen-Hilversum. De HOV in ’t Gooi zorgt voor een betere verbinding van ’t Gooi met de rest van het land. De uitbreiding en aanleg van P+R terreinen met HOV-haltes zorgen ervoor dat ook Eemnes beter aansluiten op het R-NET, hét netwerk van snelle busverbindingen in de Randstad. Hierdoor wordt Eemnes met een snelle verbinding aangesloten op het landelijke openbaar vervoer netwerk.

 • Gemeente Amersfoort: Verbetering doorstroming OV Julianaplein

Aan de gemeente Amersfoort is een subsidie verstrekt voor het realiseren van een voorrangspleintje. Uit simulaties blijkt dat de doorstroming op het Julianaplein verbeterd kan worden door autoverkeer voorrang
te geven op fietsverkeer en voetgangers. Dit kan gerealiseerd worden door de rotonde om te bouwen tot een
voorrangspleintje.

 • Gemeente Rhenen: Uitvoering masterplan verkeersafwikkeling en bereikbaarheid Kwintelooijen

Aan de gemeente Rhenen is een subsidie verstrekt voor uitvoering Masterplan verkeersafwikkeling en bereikbaarheid Kwintelooijen. Natuur- en recreatieterrein Kwintelooijen heeft een belangrijke regionale functie. De Oude Veensegrindweg is de ontsluitingsroute naar het terrein. Om een verantwoorde en verkeersveilige afwikkeling te realiseren is het belangrijk aanpassingen te doen aan de inrichting van de weg. De inrichting van de weg moet bijvoorbeeld aangepast worden zodat duidelijk is dat het een 60-km zone is. Door de uitvoering van een aantal maatregelen kan beter gestuurd worden op vermindering van autoverkeer op deze weg en wordt ingezet op stimulering van fietsverkeer.

Programma 7. Bestuur en middelen

 • Bestuurlijke zaken

Aan de gemeente Montfoort is in het kader van de financiële ontvlechting van het samenwerkingsverband UW(Montfoort-IJsselstein) een begrotingssubsidie gegeven van € 210.000.

Aan de gemeente Oudewater wordt een subsidie van € 15.000 gegeven. Hiermee draagt de provincie Utrecht bij aan het opstellen van een regionale omgevingsagenda voor de regio Lopikerwaard. In deze agenda worden richtinggevende principes opgesteld over hoe om te gaan met opgaven als de energietransitie, recreatie en toerisme en de toekomst van de landbouw. Deze opgaven zijn gemeentegrensoverstijgend en het is daarom onvermijdelijk dat gemeenten dit gezamenlijk doen. De subsidie is een bijdrage aan de totale proceskosten die gemoeid zijn met het opstellen van een dergelijke agenda. Van ambtelijke werkgroepen, tot raadsinformatieavonden en de uiteindelijke besluitvorming.

 • Stichting Statenjacht

Deze middelen dienen als bijdrage aan de jaarlijkse kosten van de stichting.

Overhead

 • Evenementen

Aan BNN/VARA is een projectsubsidie gegeven voor de bekostiging van de organisatie en de realisatie van de voorronde provincie Utrecht 2019 in het kader van 'Op weg naar het Lagerhuis', gedurende de periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 januari 2019.

ga terug