Voorjaarsnota 2019

Programma 6. Cultuur en erfgoed

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

21.065

21.841

776

Baten

1.527

2.293

766

Saldo van het programma

19.538

19.548

10

Mutaties in de reserves

3.468

3.468

Beslag op de algemene middelen

16.070

16.080

10

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 21.841
Baten € -2.293
Saldo € 19.548
ga terug