Voorjaarsnota 2019

Programma 6. Cultuur en erfgoed

Bijstellingen

Indexering partnerinstellingen (lasten € 52.000)
Conform motie 20 bij de Kadernota 2017 "Indexering subsidie partnerinstelling" is de indexering berekend voor onze huidige partnerinstellingen. Door deze indexering stijgen de subsidie uitgaven binnen programma Cultuur en erfgoed € 125.000, waarvan voor beleidsdoel 6.2 € 52.000. Dit bedrag komt ten laste van de stelpost Loon- en prijscompensatie.

Verhoging decentralisatie-uitkering Monumentenzorg (lasten en baten € 766.000)
In septembercirculaire 2018 is de decentralisatie-uitkering voor monumentenzorg voor 2019 verhoogd met € 766.000 tot een bedrag van € 2.293.000 voor 2019. Deze verhoging van € 766.000 wordt nu opgenomen in de begroting.

Omzetting inhuur naar formatie (lasten -/- € 16.000)
Toelichting is opgenomen in hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota onder mutaties Algemene middelen.

ga terug