Voorjaarsnota 2019

Programma 6. Cultuur en erfgoed

Bijstellingen

Indexering partnerinstellingen (lasten € 73.000)
Conform motie 20 bij de Kadernota 2017 "Indexering subsidie partnerinstelling" is de indexering berekend voor onze huidige partnerinstellingen. Door deze indexering stijgen de subsidie uitgaven binnen programma Cultuur en erfgoed € 125.000, waarvan voor beleidsdoel 6.4 € 73.000. Dit bedrag komt ten laste van de stelpost Loon- en prijscompensatie.

ga terug