Voorjaarsnota 2019

Programma 3. Bodem, water en milieu

3.1 Waarborgen waterveiligheid en klimaatadaptatie

3.1

Waarborgen waterveiligheid en klimaatadaptatie

Voortgang

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

Ongewijzigd.

Wat verandert in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

Voor het meerjarendoel aanpakken fysieke leefomgeving voor klimaatadaptatie komt er door nieuw beleid (Deltaplan ruimtelijke adaptatie (DPRA), Nationale adaptatiestrategie (NAS) en Bestuursakkoord klimaatadaptatie) vanuit het rijk een grotere opgave voor de provincie en een vraag vanuit de samenwerkingsverbanden met waterschappen, de VRU en gemeenten om een grotere ambitie en inzet van middelen en mensen vanuit de provincie voor dit meerjarendoel. Dit zal worden meegenomen in de coalitie onderhandelingen en in de uitwerking van het programma klimaatadaptatie.

De ambitie voor het meerjarendoel 'meenemen kansrijke meekoppelkansen dijkversterking' is vastgesteld in de begroting 2019, daarbij waren nog niet de benodigde middelen opgenomen aangezien dit nog een uitwerking behoeft. Op basis van de uitwerking wordt duidelijk hoeveel extra middelen er in 2019 en de daarop volgende jaren nodig zijn. Het ambitiedocument Mooie sterke Lekdijk is vastgesteld door de staten. Ook voor 2019 zijn extra middelen nodig omdat inmiddels meerdere dijkversterkingstrajecten in procedure zijn.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Extra middelen (0,12 mln.) nodig voor 2019 voor dijkversterking en in totaal 10 mln. voor de komende 10 jaar.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 634
Baten € 0
Saldo € 634
ga terug