Voorjaarsnota 2019

Programma 3. Bodem, water en milieu

3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving

3.4

Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving

Voortgang

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

De voortgang voor dit beleidsdoel is op oranje gezet vanwege knelpunten bij onderstaande meerjarendoelen:

3.4.1 Realiseren impulsen gezonde leefomgeving
De middelen en kwaliteit staan onder druk door een mismatch tussen middelen / capaciteit en de bestaande ambities en verwachtingen. Hier dienen keuzes gemaakt te worden.

3.4.7. Opdrachtgeven VTH aan uitvoeringsdiensten
De middelen staan onder druk door extra taken/lasten van de RUD. Het betreft extra taken voor Vijfheerenlanden waarvoor een voorstel is ingediend bij de voorjaarsnota.  Daarnaast is er sprake van extra lasten (160.000) i.v.m. asbesttaken en doorontwikkeling RUD. Er is echter geen financiële ruimte voor voorstellen bij de voorjaarsnota (uitgezonderd voorstellen Vijfheerenlanden) om dit op te vangen.  Er zal moeten worden geprioriteerd en/of bij de najaarsrapportage zal bekeken moeten worden of er sprake is van meevallers elders binnen programma 3 om dit op te vangen.  

Wat verandert in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

Zie toelichting bij ‘Wat verandert er aan doelen en / of effecten ?’.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Zie bijstelling/claim 'Vijfheerenland - ophoging budget RUD'.

Er is sprake van extra lasten (160.000) i.v.m. asbesttaken en doorontwikkeling RUD.  Hiervoor moet nog dekking voor worden gevonden. Zie ook toelichting bij ‘Wat verandert er aan doelen en / of effecten ?’.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 11.418
Baten € -358
Saldo € 11.060
ga terug