Voorjaarsnota 2019

Programma 3. Bodem, water en milieu

Bijstellingen

Indexering partnerinstellingen (lasten € 7.000)
Conform motie 20 bij de Kadernota 2017 "Indexering subsidie partnerinstelling" is de indexering berekend voor onze huidige partnerinstellingen. Door deze indexering stijgen de subsidie uitgaven binnen programma Bodem, water en milieu met € 7.000. Dit bedrag komt ten laste van de stelpost Loon- en prijscompensatie.

Provinciaal Uitvoeringsprogramma 2015-2019 (lasten € 443.000, baten € 243.000, reserve € 200.000)
In de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 5 november 2018 is het Provinciaal Uitvoeringsprogramma 2015-2019 vastgesteld op voorwaarde dat de in het programma vermelde Rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld. Door PS is tevens vastgesteld dat de Rijksmiddelen worden aangevuld met resterende middelen uit de Reserve PUEV en dat daarmee de kosten voor het jaarprogramma 2019 zijn gedekt. Tot slot is vastgesteld dat als het programma verlengd wordt tot en met 2020 de Reserve PUEV in stand moet blijven tot en met 2021.

Het Rijk heeft via een circulaire € 243.025 voor 2019 beschikbaar gesteld aan de provincie Utrecht. In de Reserve zit per 1 januari een bedrag van € 279.000. Voor de afwikkeling van de besteding dient de Reserve PUEV in stand te blijven tot en met 2020.

In de provinciale begroting 2019 is nog geen budget opgenomen voor het PUEV. In de Voorjaarsnota 2019 wordt dit gerepareerd en zal er totaal voor € 443.000 aan lasten worden begroot waarvan € 243.000 wordt gedekt uit de rijksbijdrage en € 200.000 uit de reserve. 

Naar verwachting zal in mei 2019 bekend worden of het PUEV met een jaar wordt verlengd tot en met 2020. Rijk, provincies en gemeenten zijn er in het Bestuurlijk Omgevingsberaad van 6 maart 2019 nog niet uitgekomen hoe de structurele financiering van externe veiligheidstaken er uit zal zien. De verwachting is daarom dat de Impuls Omgevingsveiligheid met nog een jaar wordt verlengd en dat de Rijksbijdrage voor 2020 ook € 243.025 zal zijn.

Duurzaamheid: verschuiving van Programma 3 naar Programma 4 (lasten -/- € 395.000)
Het budget Duurzaamheid van € 395.000 wordt omgedoopt naar Circulaire economie en verschoven van programma 3 naar programma 4.

Omzetting inhuur naar formatie (lasten -/- 9.000)
Toelichting is opgenomen in hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota onder mutaties Algemene middelen.

Provinciale Commissie Leefomgeving (lasten -/- 1.000)
Toelichting is opgenomen in hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota onder mutaties Algemene middelen.

ga terug