Voorjaarsnota 2019

Programma 3. Bodem, water en milieu

3.3 Zorgen voor een robuust bodem- en grondwatersysteem

3.3

Zorgen voor een robuust bodem- en grondwatersysteem

Voortgang

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

Geen verandering.

Wat verandert in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

Voor het meerjarendoel 'Zorgen voor voldoende grond- en drinkwater' geldt dat er extra capaciteit nodig is. In februari is in PS de Lange termijnstrategie drinkwater vastgesteld waarin is vastgelegd dat de vraag naar drinkwater tot 2040 toeneemt onder meer door bevolkingsgroei. Daarvoor moeten nieuwe winningen worden opgestart en dat vraagt ook extra capaciteit van de provincie.  

Het uitwerkingsprogramma vormgeven en uitvoeren om de lange termijn strategie drinkwater te realiseren en daarmee te voldoen aan de toenemende vraag van drinkwater.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Er is extra capaciteit nodig voor de meerjarendoelen 'Benutten energie uit de ondergrond' en 'Zorgen voor voldoende grond- en drinkwater'.

Voor het meerjarendoel 'Benutten energie uit de ondergrond' geldt dat er vanuit gebiedsprocessen steeds meer vraag is om in het kader van de energietransitie mee te denken met optimaal en veilig benutten van energie uit de bodem, water en ondergrond. Ook hebben we hierin een wettelijke adviesrol op grond van de Mijnbouwwet en vergunningverlenende rol op grond van de Waterwet. Deze taken en rollen kunnen we nu niet naar behoren uitvoeren omdat we de benodigde uren niet kunnen bemensen.

Voor het meerjarendoel 'Zorgen voor voldoende grond- en drinkwater' geldt dat er extra capaciteit nodig is. In februari is in PS de Lange termijnstrategie drinkwater vastgesteld waarin is vastgelegd dat de vraag naar drinkwater tot 2040 toeneemt onder meer door bevolkingsgroei. Daarvoor moeten nieuwe winningen worden opgestart en dat vraagt ook extra capaciteit van de provincie.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 4.274
Baten € -2.697
Saldo € 1.577
ga terug